"ލޯތްބާއި، އަޅާލުމާއި، ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެވެސް ޙައްޤެއް"

މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުން

މައްސަލަހުށަހަޅާ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތްތައް.

1. މި އޮފީހުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ފޯނު ނަންބަރު 7389036 އަށް ގުޅައިގެން.

2. މި އޮފީހުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އީމެއިލް [email protected] އަށް މައްސަލަ އީމެއިލް ކޮށްގެން.

3. މި އޮފީހަށް މައްސަަލަ ހުށަހަޅަން ޚާއްސަކޮށްފައިވާ "މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް" މެދުވެރިކޮށް.

4. މި އޮފީހަށް ސިޓީގެ ޒަރީއާއިން ލިޔުމުން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން.

4. މި އޮފީހަށް ހާޒިރުވެގެން.

 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަސް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން.

1.       މި އޮފީހަށް ބެލޭނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން.

2.       މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ވީހާ ގިނަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

3.       އިތުރަށް ހިމަނަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އިތުރު ކަރުދާހުގައި ހިމެނުން.

4.       ގަލަމުން ފޯމު ފުރާނަމަ ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން، ދެލި ނުފޭދޭ ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ދެލި ބޭނުންކުރުން.

5.       މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އަވަހަށް މި އޮފީހަށް އެކަން އެންގުން.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް


 1. ބޭސްލައިން ރިޕޯޓް ސަމަރީ
  ބާވަތް: ރިޕޯޓާއި ދިރާސާ - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-09-19

 2. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން "ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ސިމްޕޯޒިއަމް"ގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި
  ބާވަތް: ޚަބަރާއި ނޫސްބަޔާން - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-09-18

 3. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
  ބާވަތް: އަންދާސީ ހިސާބު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-08-08

 4. މީޑިއާ އޮފިސަރ
  ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-08-04

 5. މަގާމު: ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ
  ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-31

 6. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
  ބާވަތް: އުސޫލު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-31

 7. 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުންކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް
  ބާވަތް: ހަރަކާތްތައް - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-23

 8. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް "ޓޯލް ފްރީ" ނަންބަރު 1656 އިފްތިތާހުކޮށްފި
  ބާވަތް: ޚަބަރާއި ނޫސްބަޔާން - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-23

 9. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިދާރީ ޤަވާއިދު
  ބާވަތް: ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-17

 10. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
  ބާވަތް: ރިޕޯޓާއި ދިރާސާ - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-05-24