"ލޯތްބާއި، އަޅާލުމާއި، ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެވެސް ޙައްޤެއް"

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން، ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

Responsive image

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން، ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުންނަ ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ނިޢުމާތު ޝަފީޤުގެ އިތުރުން މި އޮފީހުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މި ސެންޓަރަށް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުންކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ސެންޓަރު ޤާއިމްކުރާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނުގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބަލައި މޮނިޓަރކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައިތިބި ކުދިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެކުދިންނަށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ލިބެންޖެހޭ ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރު ދެނެގަނެވިފައިވެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިންގެ ޓީމަކާވެސް މިޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

 

މި ޒިޔާރަތުގައި ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރެވޭ މިންވަރު ވަޒަންކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވެއެވެ. އަދި މި ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އިޞްލާޙުކޮށް، އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެކަންކަން ކަމާގުޅޭ ޢިދާރާތަކާއި ޙިއްސާކުރާނެއެވެ. އަދި އެ ޙިއްޞާކުރާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރުވެސް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރަމުންގެންދާނެއެވެ. 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް


 1. ބޭސްލައިން ރިޕޯޓް ސަމަރީ
  ބާވަތް: ރިޕޯޓާއި ދިރާސާ - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-09-19

 2. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން "ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ސިމްޕޯޒިއަމް"ގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި
  ބާވަތް: ޚަބަރާއި ނޫސްބަޔާން - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-09-18

 3. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
  ބާވަތް: އަންދާސީ ހިސާބު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-08-08

 4. މީޑިއާ އޮފިސަރ
  ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-08-04

 5. މަގާމު: ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ
  ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-31

 6. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
  ބާވަތް: އުސޫލު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-31

 7. 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުންކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް
  ބާވަތް: ހަރަކާތްތައް - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-23

 8. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް "ޓޯލް ފްރީ" ނަންބަރު 1656 އިފްތިތާހުކޮށްފި
  ބާވަތް: ޚަބަރާއި ނޫސްބަޔާން - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-23

 9. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިދާރީ ޤަވާއިދު
  ބާވަތް: ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-17

 10. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
  ބާވަތް: ރިޕޯޓާއި ދިރާސާ - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-05-24