"ލޯތްބާއި، އަޅާލުމާއި، ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެވެސް ޙައްޤެއް"

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި "ކުދިންގެ ރައުޔު" ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

Responsive image

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ކުދިންގެ ރައުޔު" ސިލްސިލާ ފޯރަމްގެ ތިންވަނަ ފޯރަމް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ފޯރަމް ބޭއްވީ 2022 އޮކްޓޫބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައެވެ. އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ފުވައްމުލަކުގެ 4 ސްކޫލަކުން ޖުމްލަ 101 ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި، ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި، ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އިތުރަށް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހިމެނެއެވެ.

ކުދިންގެ ރައުޔު ފޯރަމަކީ ކުދިންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެކުދިންގެ ޚިޔާލާއި އަދި އެކުދިން ކަންކަމުގައި ދެކޭގޮތް ހާމަކުރުމަށް ބާއްވާ ފޯރަމެކެވެ. އެގޮތުން މި ފޯރަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު 10 މަޢުޟޫއަކަށް ކުދިން މަޝްވަރާކޮށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އަދި ކުދިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކުގައި އެކުދިންނާއި ގުޅޭ އެކި ކަންކަމުގައި ކުދިންގެ ޙިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހިއްސާކޮށްފައި ވެއެވެ. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުން އަރުވާފައެވެ.

ކުދިންގެ ރައުޔު ފޯރަމް މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކަށް އަމާޒުކޮށް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް 2022 މެއި 14 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި ވަނީ ކުދިންގެ ރައުޔު ފޯރަމެއް ބޭއްވިފައެވެ. އަދި ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުޅުދުއްދުއްފުށި ސިޓީގައި 2022 އޮގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަނީ ކުދިންގެ ރައުޔު ފޯރަމެއް ބޭއްވިފައެވެ.

ފަހުގެ ލިޔުންތައް


 1. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި "ކުދިންގެ ރައުޔު" ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި
  ބާވަތް: ޚަބަރާއި ނޫސްބަޔާން - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-10-31

 2. ބޭސްލައިން ރިޕޯޓް ސަމަރީ
  ބާވަތް: ރިޕޯޓާއި ދިރާސާ - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-09-19

 3. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން "ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ސިމްޕޯޒިއަމް"ގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި
  ބާވަތް: ޚަބަރާއި ނޫސްބަޔާން - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-09-18

 4. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
  ބާވަތް: އަންދާސީ ހިސާބު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-08-08

 5. މީޑިއާ އޮފިސަރ
  ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-08-04

 6. މަގާމު: ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ
  ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-31

 7. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
  ބާވަތް: އުސޫލު - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-31

 8. 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުންކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް
  ބާވަތް: ހަރަކާތްތައް - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-23

 9. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް "ޓޯލް ފްރީ" ނަންބަރު 1656 އިފްތިތާހުކޮށްފި
  ބާވަތް: ޚަބަރާއި ނޫސްބަޔާން - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-23

 10. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިދާރީ ޤަވާއިދު
  ބާވަތް: ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް - ޕަބްލިސް ކުރީ: 2022-07-17