މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް
ކުރިން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ތަންތަން (ކުރިން އެހެން ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށް)
އިދާރާގެ ނަން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް

ޑޭޓާ ނެތް

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް
މައްސަލަ ރައްދުވާ އޮފީހުގެ މަޢުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ތުހުމަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތް (ތިރީގައި ތަފްސީލް ހިމެނުމަށް)
ތުހުމަތުގެ ބާވަތް (ތިރީގައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ތުހުމަތުގެ ބާވަތުގައި / ބާވަތްތަކުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖައްސަވާ)
ތުހުމަތުގެ އިތުރު ތަފްސީލް
ތުހުމަތު ރައްދުވާ ފަރާތް / މައްސަލަ ރައްދުވާ މުވައްޒަފު / މުވައްޒަފުން (މައުލޫމާތު އެނގޭ މިންވަރަކުން ހިމެނުމަށް)
ނަން
މަޤާމު / ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން
ފޯނު ނަންބަރ

ޑޭޓާ ނެތް

މައްސަލައާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތްތައް
ފުރިހަމަ ނަން
ފޯނު ނަންބަރ
މަޢުލޫމާތު އެނގޭކަމަށް ބުނާ ސަބަބު

ޑޭޓާ ނެތް

އިތުރު މައުލޫމާތު - ތިރީގައިވާ ބައިތައް ތަފުސީލުކުރުމަށް (މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔުން / އެއްޗެއް ހުރި ނަމަ ފޯމާއެކު ހިމެނުމަށް)
ފޮނުވަނީ