އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ

Organizational Structure

Children's Ombudsperson

Corporate Affairs
Director, Operations
Human Resource Officer
Finance Officer
Executive Assistant
Administrative Officer
Office Helper
Investigation & Legal
Director
Legal Officer
Investigation Officer
Investigation Officer
Investigation Officer
Investigation Officer
Investigation Officer
Compliance & Enforcement
Director
Audit Officer
Audit Officer
Audit Officer
Compliance Officer
Compliance Officer
Advocacy & Awareness
Director
Advocacy Officer
Media Officer
Monitoring & Evaluation
Director
Monitoring Officer
Monitoring Officer

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް
ޑިރެކްޓަރ، އޮޕަރޭޝަން
ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
ފިނޭންސް އޮފިސަރ
އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އޮފީސް ހެލްޕަރ
އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް
ޑިރެކްޓަރ
ލީގަލް އޮފިސަރ
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
ޑިރެކްޓަރ
އޮޑިޓް އޮފިސަރ
އޮޑިޓް އޮފިސަރ
އޮޑިޓް އޮފިސަރ
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ
ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ
އެޑްވޮކަސީ އެންޑް އެވެއަރނަސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ޑިރެކްޓަރ
އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
މީޑިއާ އޮފިސަރ
މޮނިޓަރިން އެންޑް އިވޭލުއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
ޑިރެކްޓަރ
މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ
މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ