This strategic action plan by the Children's Ombudspersons’ Office is the first to work towards a

Long-term strategic action plan. The main purpose of the Strategic Action Plan for the year 2023-2025 is to establish a clear roadmap to achieve the vision and mission of the office. The three-year Strategic Action Plan (2023-2025) is premised on the following 5 priority areas

Outcome 1.1: Increased public awareness, respect, and empowerment of child rights
Outcome 1.2: Increased visibility, credibility, and accessibility of COO to everyone living in the Maldives
Outcome 1.3: Increased knowledge amongst institutions on child rights approach, Child protection and Best Interest of the Child
Outcome 1.4: Established strong cohesion between stakeholders
Outcome 2.1: All state institutions are in compliance with CRPA and CRC
Outcome 2.2: Support state institutions working with children to implement policies, procedures and practices that are consistent with the rights of children. 
Outcome 3.1: To question, Evaluate and Investigate when state institutions and their staff do not adhere to the rights of children and provide recommendations and procedures for legal action 
Outcome 3.2: Develop, implement and review the child rights act and other child-related laws and regulations, organizational policies and procedures ensuring  compliance with all laws and regulations concerning their field
Outcome 4.1: Excellence in leadership supported by rigorous governance structures 
Outcome 4.2: The institution is adequately staffed with qualified, motivated and competent employees
Outcome 4.3: An established  system where resources meet demands for effective operations
Outcome 4.4: Modern, innovative, and  integrated  ICT established
Outcome 4.5: Strong working relationships with national,  regional, and international stakeholders established
Outcome 5.1: Hold state institutions accountable for their decisions and actions concerning the rights of children
Outcome 5.2: Timely reporting of the Children's rights situation to the international human rights system
Outcome 5.3: Effectively map the Children's rights landscape of the Maldives, through continuous, systematic and structured research, identifying areas of weakness and strengths along with areas of concern, patterns and dynamics through an evidence-based approach
Outcome 5.4: Conduct internal reviews on the performance of COO Departments in relation to the Strategic action plan and review of the administrative procedures and processes to identify areas that can be improved for higher efficiency gains
1.1: އާންމުންގެ މެދުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުން
1.2: އޮފީހާއި މެދު މީހުން ދެކޭގޮތާއި، އިތުބާރު އަދި ފަސޭހައިން ގުޅޭނެ ފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން
1.3: ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އަދި ބެސްޓް އިންޓަރެސްޓް އޮފް ދަ ޗައިލްޑްއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުން
1.4: ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅުކުރުން
2.1: ދަޢުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ޔޫ.އެން.ސީ.އާރު.ސީ ގައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން
2.2: ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްސަސާތަކުން އެކަށައަޅާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިވުން
3.1: ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ މުއައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވޭފަދަ ޢަމަލެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެކަމަކަށް ސުވާލު އުފައްދައި، ބަލައި ތަހުޤީގު ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުންތަކާއި ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ގޮތްތައް ހިއްސާކުރުން
3.2: ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްސަސާތަކުން އެކަށައަޅާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިވުން
4.1: ފުރިހަމަ ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކާއި އެކު ލީޑަރޝިޕް ވަރުގަދަކުރުން
4.2: އޮފީހުގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ ޤާބިލު، މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ސްޓާފުން ތިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން
4.3: އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދަތި ނުވާނޭހެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން
4.4: އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އެކު ގުޅިފައިވާ އައިސީޓީ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުން
4.5: ޤައުމީ، ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް ޤާއިމުކުރުން
5.1: ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅިގެން ނިންމާނިންމުންތަކަށާއި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޖަވާބުދާރީކުރުވުން
5.2: ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާޙަދާތަކާބެހޭ އަޕްޑޭޓްތައް ޤަވާއިދުން ޔޫއެން މެކޭނިޒަމްއަށް ރިޕޯޓްކުރަމުންދިޔުން
5.3: ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި، މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކާއި، ކަންބޮޑުވުންތައް ދިރާސާކޮށްގެން ހެއްކާއެކު ހޯދައި ބެލުން
5.4: މި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް ރިވިއު ކުރިއަށް ގެންދިޔުން