އާންމުކުރާ މައުލޫމާތު

Proactive Disclosure

This information is made public under Section 37 of the Right to Information Act, 1/2014.

 • Monitor and enforce all state institutions to ensure that they adhere to the Child Rights Protection Act.
 • Monitor and enforce all state institutions to ensure that they adhere to UNCRC.
 • Monitor and evaluate the performance of state institutions and employees under the purview of the Child Rights Protection Act.
 • Investigate and review actions of state institutions and employees, concerning the rights and welfare of the child. 

The Administrative Regulation of the Office of the Children's Ombudsperson's Office and SOP No. INV-R/2022/01 of this Office states that this office is required to maintain documents in connection with various matters.

 • Annual Reports
 • Statistics
 • Research Reports
 • Audit Reports
 • Policies
 • Rules and Regulations
 • Other Publications

Section 11 of SOP No. INV-R/2022/01 states the following ways, a complaint can be filed with the Children's Ombudsperson's Office. 

(a) Complaint form

(b) by sending a letter to the office.

(c) call the official phone number of the office or the phone number dedicated to filing a complaint.

(d) Visit us

(b) by mailing it to a special mail ID to file a complaint via e-mail.

(l) An arrangement has been made for filing complaints through the office website through Rule No. /2022/01R-INV 8.

Section 21 of the Child Protection Act, 2019 states

(l) The Children's Ombudsperson appointed under this article shall be answerable to parliament for the problems in discharging his duties and the outcome of the ongoing investigations. 
(a) The Office of the Children's Ombudsperson is an independent institution. The state should provide the resources and staff required to perform the duties of a children's ombudsperson.

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން އާންމުކުރާ މައުލޫމާތެވެ. 

 • ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަނެ އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
 • ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ މުޢާހަދާއާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަނެ، އެ މުޢާހަދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުން މޮނިޓަރކޮށް، އިވެލުއޭޓްކުރުން.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް މުޠާލިޢާކުރުން.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ އެކާވީސް ވަނަ ބާބު (ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން) މާއްދާ 115 (ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް)ގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން މި އޮފީހަށް ޝަކުވާހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވޭ އަދި އެޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤްކޮށް، މޮނިޓަރކޮށް، ދިރާސާކޮށް، އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)އާއި އެ ޤާނޫނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވައި މަޢުލޫމާތު މި އޮފީހުން ހިއްސާކުރަމުންދެއެވެ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސް ޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިދާރީ ގަވާއިދާއި މި އޮފީހުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު INV-R/2022/01 ގައި މި އޮފީހުން އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވޭ.

 1. އަހަރީ ރިޕޯޓް
 2. ތަފާސް ހިސާބު
 3. ދިރާސާ ރިޕޯޓް
 4. އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
 5. އުސޫލްތައް
 6. ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު

މި އޮފީހުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު INV-R/2022/01 ގެ މާއްދާ 11 (މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

(ހ) މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ރަސްމީ ފޯމުން. 
(ށ) ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔުން އޮފީހަށް ފޮނުވައިގެން. 
(ނ) އޮފީހުގެ ރަސްމީ ފޯނު ނަންބަރަށް ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަކަށް ފޯނުން ގުޅައިގެން. 
(ރ) ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހާޒިރުވެގެން. 
(ބ) އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ މެއިލްއައިޑީއަކަށް މެއިލްކޮށްގެން. 
(ޅ) އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް

މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މި އޮފީހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދެވޭނެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ އެކާވީސް ވަނަ ބާބު (ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން) މާއްދާ 115 (ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް)ގައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ބަލަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި އެ އިދާރަތާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތްތައްކަމަށްވާތީ މި އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ސީދާގޮތުން ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ރައްދުވާކަންކަން.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ އެކާވީސް ވަނަ ބާބު (ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން) މާއްދާ 115 (ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް)ގައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ބަލަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި އެ އިދާރަތާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތްތައްކަމަށްވާތީ މި އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ސީދާގޮތުން ރައްދުވާކަންކަން.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ އެކާވީސް ވަނަ ބާބު (ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން) 113 ވަނަ މާއްދާ (ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ޢައްޔަންކުރުން)
(ޅ) މި މާއްދާގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން، އޭނާގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަމާއި ހިންގާ ތަޙްޤީޤުތަކުގެ ނަތީޖާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ. 
(ކ) ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަކީ، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އިދާރާއެކެވެ. ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.