Children’s Ombudsperson

Salary: 25,000

Service Allowance: -

Living Allowance: -

Special Allowance: 10,000

Director, Compliance, and Enforcement

Salary: 13,583

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Human Resource Officer

Salary: 9,483

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Office Helper

Salary: 5,500

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Accounts Officer

Salary: 8,500

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Director, Operations

Salary: 13,583

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Director, Legal

Salary: 13,650

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Audit Officer

Salary: 9,483

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Investigation Officer

Salary: 9,483

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Executive Assistant

Salary: 9,483

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Compliance Officer

Salary: 9,483

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Director, Advocacy and Awareness

Salary: 13,583

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Advocacy Officer

Salary: 9,483

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Administrative Officer

Salary: 9,483

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Monitoring Officer

Salary: 9,483

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Director, Monitoring and Evaluation

Salary: 13,583

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Legal Officer

Salary: 10,500

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

Media Officer

Salary: 9,483

Service Allowance: 3,500

Living Allowance: 3,000

Special Allowance: -

ޗިލްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން

މުސާރަ: 25,000

ސަރވިސް އެލަވަންސް: -

ލިވިންގ އެލަވަންސް: -

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: 10000

ޑިރެކްޓަރ، ކޮމްޕްލައަންސް އެންޑް އެންފޯސްމަނޓް

މުސާރަ: 13,583

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

މުސާރަ: 9,483

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

އޮފީސް ހެލްޕަރ

މުސާރަ: 5,500

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މުސާރަ: 8,500

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

ޑިރެކްޓަރ، އޮޕަރޭޝަންސް

މުސާރަ: 13,583

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް

މުސާރަ: 13,650

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

އޮޑިޓް އޮފިސަރ

މުސާރަ: 9,483

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

މުސާރަ: 9,483

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް

މުސާރަ: 9,483

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ

މުސާރަ: 9,483

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް އެވެއަރނެސް

މުސާރަ: 13,583

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ

މުސާރަ: 9,483

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުސާރަ: 9,483

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ

މުސާރަ: 9,483

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

ޑިރެކްޓަރ، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން

މުސާރަ: 13,583

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

ލީގަލް އޮފިސަރ

މުސާރަ: 10,500

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -

މީޑިއާ އޮފިސަރ

މުސާރަ: 9,483

ސަރވިސް އެލަވަންސް: 3,500

ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3,000

ޚާއްސަ އެލަވަންސް: -