Concerned about a Child?

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަކާމެދު ކަންބޮޑުވޭތަ؟

Regional Consultation - Child Rights Institutions of South Asia - 2023

ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން - ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަން އޮފް ސައުތް އޭޝިއާ - 2023

Child Rights Symposium 2022

ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ސިމްޕޯޒިއަމް 2022

'Toll-free' number 1656 launched to lodge complaints- Children's Ombudspersons’ office

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް "ޓޯލް ފްރީ" ނަންބަރު 1656 އިފްތިތާހުކޮށްފި