"ލޯތްބާއި، އަޅާލުމާއި، ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެވެސް ޙައްޤެއް"

ފަހުގެ ޚަބަރު

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި "ކުދިންގެ ރައުޔު" ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި
2022-10-31 03:52:50
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން "ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ސިމްޕޯޒިއަމް"ގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި
2022-09-18 06:58:19
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް "ޓޯލް ފްރީ" ނަންބަރު 1656 އިފްތިތާހުކޮށްފި
2022-07-23 11:34:53
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ކޮމިއުނިޓީ އޮޑިޓްތައް ފަށައިފި
2022-05-17 10:09:29
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިރުޝާދު ނާމާ

ކުޑަކުދިންލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވުން : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ނަޒަރެއް
2021-07-08 01:58:35
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޕެންޑަމިކުގެ ޙާލަތުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުން : އިރުޝާދުނާމާ
2021-07-08 01:55:29
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

ބޭސްލައިން ރިޕޯޓް ސަމަރީ
2022-09-19 05:54:56
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
2022-05-24 08:01:01
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ
2021-08-15 10:14:30
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެނުއަލް ރިޕޯޓް 2020
2021-07-08 00:40:31
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ


ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ފަހުގެ ޓުވީޓުތަށް