އިޢުލާން ނަންބަރު: 483/1/2023/5(IUL) - ޙަފްލާއެއްގެ ކޭޓަރިންގ އަދި ތަން ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

Announcement no: (IUL)483/1/2023/5

18 May 2023 - 13:57

18 މެއި 2023 - 13:57

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންސް ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ބައިވެރިންގެ ޝަރަފުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗިލްޑްރަސްންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ބާއްވަވާ ޙަފްލާގެ ކޭޓަރިންގ އަދި ތަން ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މި ޙަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޢުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ މަލްޓި ޕަރޕޯސް ހޯލުގައެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 2023 މޭ 23 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން، ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ޕްރީ-ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުމަށާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޕްރީ-ރެޖިސްޓްރޭޝަން ލިންކް: https://forms.office.com/r/ZHkhTLM0Uy

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު، ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ބައެއް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނުމާއެކު ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ބީލަމާގުޅޭ މުހިންމު ސުންގަޑިތައް

 

18 މޭ 2023 ބީލަން އިއުލާނުކުރުން
23 މޭ 2023 ގެ މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން ފަރާތްތައް ޕްރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

(މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ މި މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް)

ތަން: ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

 ތާރީޚް: 28 މޭ 2023 (އާދީއްތަ)

 ގަޑި: 11:00

ބީލަން ހުށަހެޅުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ، ރަސްމީ ގަޑީގައި، ނަންބަރު 7960440 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 
18 މޭ 2023