ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައިދިނުމަށް އެދެފި!

Childrens Ombudspersons office seeks criminal probe into fire incidents at Kudakudhinge hiyaa

17 Jan 2022 - 12:00

17 ޖެނުއަރީ 2022 - 12:00