17 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ފިޔަވަތީގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

Press release issued on September 17, 2021, regarding the incident in fiyavathi

22 Sep 2021 - 12:00

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 12:00