ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާ ހިއްސާކުރުމަށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

Stakeholder workshop held to share the details of monitoring and evaluation reports

18 May 2023 - 16:00

18 މެއި 2023 - 16:00