މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަން ޕްލޭން 2022-2025 ތައްޔާރުކުރުން

Preparation of Media and Advocacy Action Plan 2022-2025

03 Sep 2021 - 12:00

3 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 12:00

މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
 
 
މިއޮފީހުގެ ބޭނުމަށް މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް، 7960440 ނުވަތަ 7944430 ފޯނާ ގުޅުއްވުން ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ތާރީޚާއި ގަޑި: 06 އޮކްޓޫބަރު 2021 (ބުދަ)، 11:00

ތަން:    ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

       މޫކައި ސުއިޓްސް، 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ