ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

Looking for a Web Designer

08 Aug 2022 - 12:00

8 އޯގަސްޓް 2022 - 12:00

ޗިލްރަންސް އޮމްބަޑްސް ޕަރސަންގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ

 

ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2022 އޮގަސްޓު 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2022 އޮގަސްޓު 16 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ

ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު، ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ބައެއް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނުމާއެކު ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ބީލަމާގުޅޭ މުހިންމު ސުންގަޑިތައް

ބީލަން އިއުލާނުކުރުން
 08 އޮގަސްޓު 2022
މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން
 ތަން: ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

 ތާރީޚް: 10 އޮގަސްޓު 2022 (ބުދަ)

 ގަޑި: 11:00
ބީލަން ހުށަހެޅުން
 ތަން: ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

 ތާރީޚް: 16 އޮގަސްޓު 2022 (އަންގާރަ)

 ގަޑި: 11:00
 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: https://www.gazette.gov.mv/iulaan/203060

  08  އޮގަސްޓް 2022